Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/9/e/c/palmedsweden.net/httpd.www/plugins/system/t3/includes/menu/megamenu.php on line 141 Stadgar Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/9/e/c/palmedsweden.net/httpd.www/plugins/system/t3/includes/lessphp/less/less.php on line 9386 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/9/e/c/palmedsweden.net/httpd.www/plugins/system/t3/includes/lessphp/less/less.php on line 9394 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/9/e/c/palmedsweden.net/httpd.www/plugins/system/t3/includes/lessphp/less/less.php on line 9399 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/9/e/c/palmedsweden.net/httpd.www/plugins/system/t3/includes/lessphp/less/less.php on line 9405 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/9/e/c/palmedsweden.net/httpd.www/plugins/system/t3/includes/lessphp/less/less.php on line 9415 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/9/e/c/palmedsweden.net/httpd.www/plugins/system/t3/includes/lessphp/less/less.php on line 9418 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/9/e/c/palmedsweden.net/httpd.www/plugins/system/t3/includes/lessphp/less/less.php on line 9438 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/9/e/c/palmedsweden.net/httpd.www/plugins/system/t3/includes/lessphp/less/less.php on line 9443 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/9/e/c/palmedsweden.net/httpd.www/plugins/system/t3/includes/lessphp/less/less.php on line 9464 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/9/e/c/palmedsweden.net/httpd.www/plugins/system/t3/includes/lessphp/less/less.php on line 9471

 

Organisationsnummer: 802443-1507

PlusGiro 492408-0

Bankgiro 354-6892

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Styrelsen

 

Ordförande: Muammar Almawed, Göteborg

 

Vice ordförande: Yousef Matar, Mlamö

 

Sekreterare: Nada Alami, Stockholm

 

Kassör: Mohammed Al Batta, Göteborg

 

Ledamot: Emad Shaheen, Växjö

 

Ledamot: Mahmoud Tallozy, Helsingborg

 

Ledamot: Loay Shuqir, Kopparberg 

 

 

Om oss

Forum för Palestiniska läkare i Sverige (PalMed Sweden)  är en dotterförening till Forum For Palestinian Doctors in Europe (PalMed Europe) som har sitt huvudkontor i Paris. PalMed Sweden är registrerat i Sverige sedan 2008 och har sitt huvudsäte i Göteborg. Vi är en ideellt fristående, religiöst och politiskt oberoende förening som har till syfte att sammanföra och skapa ett nätverk av och för palestinier bosatta och verksamma inom vården i Sverige som önskar stödja och utveckla vården i Palestina. Föreningen är öppen för alla yrkesverksamma läkare, tandläkare, farmaceuter, veterinärer, sjuksköterskor, sjukgymnaster och övriga professionella med paramedicinsk högskoleutbildning. Vår ambition är att stödja och hjälpa nyinflyttade medicinskt utbildade palestinier att snabbt komma in i det svenska arbetslivet. Vi vill också föra samman och skapa samarbete mellan svenska institutioner och sjukhus med sjukhus och hälsorelaterade och akademiska institutioner i Palestina i syfte att utveckla vården och medicinen där.

Stadgar

Stadgar för Forum För Palestinska Läkare i Sverige

§ 1 Det officiella namnet är Forum för Palestinska Läkare i Sverige
Forum har sitt säte i Göteborg.
§ 2 Forum är en delförening av ”Forum of Palestinian Doctors in Europe” med huvudkontoret i Paris, på 142 rue de Clignancourt 75018 PARIS. Medlemskap
Medlemskapet i Forum i Sverige innebär automatiskt medlemskap i Forum i Europa.
§ 3 Dessa stadgar är kortfattad modifierad av den ursprungliga arabiska konstitutionen och är godkänd av Centralstyrelsen av Forum of Palestinian Doctors in Europe. För detaljer eller vid oklarhet hänvisas till den ursprungliga konstitutionen.
§ 4 Forum är en ideell förening som utgör en sammanslutning av alla som uppfyller villkoren för medlemskap i Sverige, oavsett politiskt bakgrund och i enlighet med § 7,8,och 9.

Ändamål

§ 5 Forum syftar till att nå följande ändamål:

 • Att sammanföra och skapa kontakter mellan palestinska läkare, farmaceuter och annan vårdpersonal i Sverige och Europa.
 • Att skapa gynnsamma villkor för utveckling i vetenskapliga samt yrkesmässiga områden.
 • Att vägleda de nyinflyttade med yrkeslegitimation och att inträda det svenska sjukvårdsystemet.
 • Att länka samman svenska universitet och sjukhus med akademiska och hälsoinstitutioner i Palestina för att utveckla deras medicinska tjänster.


§ 6 För att uppnå Forums mål kommer vi att använda alla medel och metoder till sitt förfogande. Det ska dock ske i strikt överensstämmelse med den svenska lagen.

Medlemskap

§ 7 Ansökan om medlemskap skall skriftligt inges till styrelsen och avgöras av denna.
Medlemskapskrav:

 •  Att vara av ett palestinskt ursprung.
 •  Att ha en examen från en medicinsk skola eller institution.
 •  Att följa Forums stadgar och arbeta för att uppnå Forums mål.
 •  Att betala den överenskomna medlemsavgiften.

§ 8 Associerat medlemskap:

 •  Alla som uppfyller villkoren i § 7 med undantag av posterna a- och b -
 •  Den associerade medlemmen får delta i alla möten och aktiviteter i Forum.
 •  Den associerade medlemmen har inte rätt till nominering, val eller omröstning.

§ 9 Hedersmedlemskap:

 •  Styrelsen har rätt att bevilja status som hedersmedlem till personer som förtjänstfullt främjat Forums syfte och mål.
 •  Hedersmedlemmen kan delta i alla möten, samt all verksamhet inom Forum.
 •  Hedersmedlemmen har inte rätt till nominering, val eller omröstning.
 •  Hedersmedlemmen är befriad från att betala medlemsavgift


Uppsägning av Medlemskap

§ 10 Medlemskap i Forum löper ut i följande fall:

 1.  En skriftlig undertecknad uppsägning. Uppsägningen gäller efter ett godkännande av styrelsen.
 2.  Uteslutning i enlighet med § 11.
 3.  Dödsfall

Uteslutning

§ 11 En medlem som bryter mot reglerna i Forum, kommer att uteslutas genom ett beslut av Styrelsen.
Överträdelser av bestämmelserna i forumet tolkas på följande sätt:

 •  Strider mot artiklarna i dessa stadgar.
 •  Misskrediterar Forum.
 •  Deltar till eller uppmuntrar splittring bland medlemmarna i Forum.
 •  Skadar Forum antingen fysiskt eller moraliskt.
 •  Utnyttjar sitt medlemskap för egna syften.
 •  Utebliven betalning av medlemsavgiften, efter att ha gett tre skriftliga varningar.

Återinförande

§ 12 Styrelsen har rätt att överväga ett återinförande av en medlem som var utesluten i enlighet med § 11
Tillvägagångssättet är följande:

 •  En utesluten medlem har rätt att skriftligt begära om återinträde, begäran bör ingå i dagordningen i närmaste styrelse sammanträde.
 • Om styrelsen vägrar återinförandet, då är det möjligt för den uteslutna medlemmen att överklaga beslutet till Centralstyrelsen vid sitt nästa möte. I detta skede, vinner centralstyrelsens beslut laga kraft och kan ej överklagas.


Årsmötet

§ 13 Årsmötet är Forums högsta beslutande organ. Den består av alla deltagande medlemmar.

§ 14 Årsmötet sammanträder en gång om året på den dag som bestäms av Styrelsen. Kallelse till årsmötet skall skickas senast två månader före årsmötet. Detta görs via post/e-post tillsammans med dagordningen.
Extra krismöte skall hållas när styrelsen eller minst 1/3 del av medlemmarna skriftligen begär sådant för att förhandla uppgivet ärende, begäran måste vara senast två veckor före det planerade mötet.
Vid årsmötet skall följande punkter alltid finnas med på dagordningen
Mötets öppnande
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av justeringsmän
Godkännande av dagordning
Styrelsens årsberättelse samt kassörens redovisning
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarfrihets för styrelsen
Val av ny styrelse på slutets av två års mandatperiod annars val av Valberedningskommitté
Val av två revisorer
Mötets avslutande

§ 15 Hur fattas beslutet?
Årsmötet anses vara lagligt när kvalificerad majoritet av medlemmar är närvarande (hälften+1).
Om kvalificerad majoritet ej är närvarande, kommer mötet att hållas snarast, dock ej senare än en månad på samma plats, om inget annat anges. Det andra mötet är lagligt oavsett antal medlemmar.
Mötet som från början anses vara lagligt fortsätter vara lagligt oavsett antal medlemmar som lämnar mötet under mötets gång.
Vid årsmötet fattas alla beslut med närvarande majoritet.
Årsmötet inleds av styrelsens ordförande, vid frånvaro av denna, tar vice ordförande och sedan kassör dessa funktioner.
Val av styrelsen skall ske genom sluten omröstning, i närvarande av den kvalificerade majoriteten. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.
Det krävs alltid en kvalificerad majoritet (hälften+1) för beslut avseende upplösning av styrelsen samt för beslut avseende innehållsmässig ändring i stadgar.

Styrelsen

§ 16 Styrelsen är det organ som ansvarar för genomförande av rekommendationerna från Årsmötet, övervakar alla Forums aktiviteter och arbetar för att uppnå Forums mål.
Styrelsen består av minst 5 medlemmar, de är valda av närvarande medlemmar i årsmötet, genom direkt och sluten omröstning i enlighet med §15
Mandatperioden för Styrelsen är två år från dagens val av styrelsen
Styrelsen skall anses har avgått när majoriteten av sina medlemmar skulle lämna in sina avskedsansökningar.
Vid avgång av styrelsen före slutet av mandatperioden, kallar styrelsens ordförande till extra årsmöte för att välja en ny styrelse. Detta måste ske senast en månad efter styrelsens avgång. Avgående styrelse försätter att utföra sina uppgifter fram till dess.
Val av ny styrelse skall förrättas vid årsmöte på slutet av två års mandat
Valbredningskommitten består av tre medlemmar utanför styrelsen. De senare är valda vid årsmötet i enlighet med § 15.
För att medlem vid årsmöte ska vara valbar till styrelsen skall denna har nominerats till Valberedningskommitté senast fyra veckor före årsmötet.


§ 17 a. Styrelsen sammanträder senaste en månad efter valet för att distribuera de olika uppdragen av sina medlemmar
Styrelsen väljer bland sina medlemmar
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot

 • Styrelsen sammanträder regelbundet på kallelse av ordförande eller på begäran av majoriteten av styrelsemedlemmar.
 • Styrelsen är beslutmässig, när minst halva antal ledmöter är närvarande. Forum bör årligen hålla minst 2 ordinarie styrelsemöte. Beslut
 • fattas med närvarande majoritet. Vid lika röstetal lägger ordförande utslagsröst.
 • Alla officiella handlingar och skrivelser i Forums namn undertecknas av ordförande och arkiveras av sekreteraren.


§ 18 Styrelsen har följande uppdrag:
Säkerställa genomförandet av rekommendationer från Årsmötet.
Arbeta för att uppnå forumsmål.
Förbättra kontakter och samarbete mellan medlemmarna.
Representera Forum mellan i olika organ och yrkesorganisationer.
Kalla till årsmöte.


Ekonomi

§ 19 Forum räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 1 januari tom 31 december. Räkenskaperna skall i god tid för granskning, överlämnas till revisorerna, att dessa till årsmöte kan avge skriftig berättelse.

§ 20 De finansiella medlen består av medlemsavgifter, donationer, bidrag eller inkomster från publikationer och aktiviteter i Forum. Styrelsen förbehåller sig rätten att godta eller icke godta donationer eller bistånd i enlighet med innehåll i dessa stadgar. Kassören förvaltar medel i Forum i enlighet med de interna och rättsliga bokföringsreglerna. Alla pengar i Forum deponeras på en eller flera konton i Forums namn.

§ 21 Fonderna i Forum används för alla aktiviteter och åtgärder som anges i dessa stadgar. Styrelsen förvaltar fonderna och grundar sig på den årliga budgetens riktlinjer. De senare är utarbetat av styrelsen i årsmötet eller extra årsmöte. Vid årsmötet kan ändringar göras innan validering. Forums ordförande och kassör undertecknar alla finansiella transaktioner i Forum.

Allmänna regler

§ 22 Forum kan upplösas genom godkännande av två tredjedelar av medlemmarna vid det ordinarie årsmötet eller vid ett krismöte sammankallat av styrelsen. Detta måste sedan anmälas till de berörda myndigheterna (Skatteverket)

§ 23 Forums tillgångar doneras i första hand till Forum of Palestinian Doctors in Europe eller till någon palestinsk institution som godkänts av medlemmarna.

§ 24 Stadgar ändringar kan enbart ske under ett årsmöte eller ett krismöte med närvarande av den kvalificerade majoriteten (hälften+1) och i enlighet med § 15.